CONT UNIC PLĂȚI AMENZI

Conform Ordinului 7166/18.12.2017, aducem la cunoștinta cetatenilor următoarele:
ART. I
(l) Creantele fiscale locale care se plătesc în contul unic deschis de către organele fiscale locale sunt amenzile contraventionale.
#M1
(2) Amenzile contraventionale datorate la bugetele locale se plătesc in contul unic de venituri „Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscală al unitătilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, la unitătile Trezoreriei Statului unde are deschis cont organul fiscal local.
#B
ART. 3
(1) Ordinea de stingere a amenzilor contraventionale achitate în contul unic este următoarea:

a) amenzile contraventionale pentru care, conform legii, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii, dacă plata se face în termen de 48 de ore sau, după caz, în termen de două zile lucrătoare;
b) celelalte amenzi contraventionale aplicate contribuabilului si aflate în evidenta organului fiscal la data plătii, în ordinea vechimii lor.

(2) Dacă două sau mai multe amenzi contraventionale au fost aplicate în aceeasi zi, suma achitată de contribuabil stinge în mod proportional din cuantumul fiecărei amenzi contraventionale.

(3) În cazul în care amenzile contraventionale prevăzute la alin. (1) lit. a) nu se află în evidenta organului fiscal local, contravenientul va preciza în ordinul de plată numărul si data procesului verbal de constatare a contraventiei, emitentul acestuia sintagma „plată 48 ore” sau, după caz, „plată 2 zile lucrătoare”.

DATELE NECESARE PLÃTII:
Beneficiar: U.A.T. COMUNA DUMBRAVA RO$IE
C.U.I.: 2613109
IBAN:R003TREZ49121A470400XXXX
TREZORERIA PIATRA NEAMT