Hotărâri adoptate de Consiliului Local

Hotărâri adoptate de Consiliul Local –  2023

HCL nr. 109 din 19.12.2023 privind aprobarea modificării și completării Organigramei și a Statului de funcții al paratului de specialitate al primarului comunei Dumbrava Roșie

HCL nr. 108 din 19.12.2023 privind aprobarea tarifelor pentru utilaje și a tarifelor pentru serviciileactivitățile prestate de Serviciul Public de Salubrizare

HCL nr. 107 din 19.12.2023 privind aprobarea tarifelor pentru utilaje și a tarifelor pentru serviciile activități prestate de Serviciul Public de administrare a domeniului public și privat

HCL nr. 106 din 19.12.2023 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice, pentru anul 2024 a Cpomunei Dumbrava Roșie și a Programului de achiziții publice pentru anul 2024

HCL nr. 105 din 19.12.2023 privind retragerea comunei Gâdinți din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț și modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercom. AQUA NEAMȚ

HCL nr 104 din 19.12.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții Modificare instalație de utilizare gaze naturale, sediu Primaria Dumbrava Roșie

HCL nr. 103 din 19.12.2023 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023 – rectificarea 8

HCL nr. 102 din 19.12.2023 privind aprobarea documentelor de dezmembrare a unui imobil-teren înscris în C.F nr. 53145 și întocmire documentație alipire NC 60156 + NC 600099 Dumbrava Roșie

Hotărâre nr. 100 din 27.11.2023 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente impozitelor și taxelor locale…

HCL nr. 99 din 27.11.2023 privind indexarea cu rata inflației în procent de 13,8 % a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024

HCL nr 98 din 27.11.2023 privind stabilrea salariilor de bază pentru personalului contractualului din cadrul Serviciului Public de Salubrizare

HCL nr. 97 din 27.11.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul serviciului Public de administrare a domeniului public si privat

HCL nr. 96 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul III pe anul 2023

HCL nr. 95 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023 – rectificarea 7

HCL nr. 94 din 14.11.2023 privind aprobarea proiectului Utilizarea energiei regenerabile pentru consumul propriu în Comuna Dumbrava Roșie, Județul Neamț

HCL nr. 90 din 31.10.2023 privind aprobarea caietului de sarcini în vederea atribuirii contractului de lucrari de reparatii

HCL nr 89 din 31.10.2023 privind aprobarea actului adițional la contractul de închiriere pășune nr. 8430 din 26.06.2023

HCL nr. 88 din 31.10.2023 privind aprobarea unui act aditional la contractul de concesiune nr. 2867 din 27.02.2020 încheiat între uAT Dumbrava Roșie și Dr. Aconstantinesei ( Cojocariu) Ioana

HCL nr. 87 din 31.10.2023 privind aprobarea caietului de sarcini în vederea atribuirii contractului de furnizare în cadrul proiectului Dotarea unitatilor de învatamant din Comuna Dumbrava Rosie, jud. Neamt

HCL nr. 86 din 31.10.2023 privind aprobarea organizatiei publice cu strigare în vederea valorificării unor bunuri rezultate din casari active din patrimoniul comunei Dva rosie, Sc nr. 3 Cut

HCL nr. 85 din 31.10.2023 privind aprobarea raportului de evaluare a unor bunuri rezultate din casari active din patrimoniul comunei Dumbrava Roșie, Scoala Gimnaziala nr. 3 Cut

HCL nr. 84 din 31.10.2023 pentru stabilirea președintelui de ședință al consiliului Local

HCL nr. 83 din 30.10.2023 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023 – rectificarea 6

HCL nr. 82 din 29.09.2023 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr. 1 Dumbrava Rosie

HCL nr 81 din 29.09 2023 privind darea în administrare Scolii Gimnaziale nr.1 Dumbrava Roșie unitate cu personalitate juridică, a unor imobile

HCL nr. 80 din 2909.2023 privind preluarea în folosință gratuită pe durata determinată pînă la data începerii serviciului de salubrizare pentru zona 1 a jud. Neamt

HCL nr 79 din 29.09.2023 privind aprobarea caietului de sarcini în vederea atribuirii contractului de furnizare „Achiziție autoutilitară de către comuna Dumbrava Roșie, jud. Nt

HCL nr. 78 din 29.09.2023 privind aprobarea implementării proiectului Dotarea unităților de învîtamant din Comuna Dumbrava Rosie, Jud. Neamt

HCL nr. 77 din 29.09.2023 privind aprobarea tarifelor și a documentației în vederea atribuirii Contractului de deszapezire în Comuna Dumbrava Rosie

HCL nr. 76 din 29.09.2023 privind modificarea HCL nr . 90 din 20.11.2020 privind alegerea membrilor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Dumbrava roșie, jud. Neamț

HCL nr 75 din 29.09 2023 privind aprobarea dreptului de uz și serviture către S.C. DELGAZ GRID S.A. (2)

HCL nr 74 din 29.09 2023 privind aprobarea dreptului de uz și serviture către S.C. DELGAZ GRID S.A.

HCL nr 73 din 20.09 2023 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea ectivității de urbanism și amenzajarea teritoriului în cadrul Filialei jude

HCL nr. 72 din 30.08.2023 privind alegerea viceprimarului Comunei Dumbrava Rosie

HCL nr 71 din 30.08 2023 privind modificarea și completarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMT

HCL nr. 70 din 30.08.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-ec. pt obiectivul de investiții Reabilitare Strada Gheorghe Caranfil, sat Dumbrava Rosie.

HCL nr. 69 din 30.08.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pt obiectivul de investiții Bransament apă, racord canalizare și instalații sanitare pentru containere de depozitare materiale ISU și

HCL nr. 68 din 30.08.2023 privind modificarea și completarea HCL 34 din data de 24.04.2023 aprobare indicatori tehnico economici și a doc tehnico-ec faza SF – Eficientizarea sistemului de iluminat public

HCL nr. 67 din 30.08.2023 privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Dumbrava Roșie, anexa 2 la HCL nr. 19 din 28.02.2023

HCL nr. 66 din 30.08.2023 privind aprobarea neasumării responsabilității de către UAT Comuna Dumbrava Roșie pt organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor acordurilor cadru pt achizitia produselor

HCL nr. 65 din 30.08.2023 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023 – rectificarea 5

HCL nr. 64 din 30.08.2023 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al

HCL nr. 63 din 30.08.2023 privind aprobarea dreptului de uz și servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A pe durata existenței cap energetice asupra suprafetei de 1,00 mp

HCL nr. 62 din 30.08.2023 privind aprobarea dreptului de uz și servitute către S.C. DELGAZ GRID SA

HCL nr. 61 din 30.08.2023 privind aprobarea dreptului de uz și servitute către S.C. DELGAZ GRID asupra suprafeșei de 266,00 mp teren domeniu public

HCl nr. 60 din 31.07.2023 privind punerea la disp a terenului aferent proiectului REalizare constructie Scoala Gimnaziala nr 1 Comuan Dumbrava Rosie

HCL nr 59 din 16.06.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – Reabilitare strada Gheoeghe Caranfil

HCL nr. 58 din 17.07.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economice pt obiectiv de investitii Împrejmuire teren stradal

HCL nr 57 din 17.07.2023 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local local și a calitatii de vi

HCL nr. 56 din 17.07.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici și a doc. audit Energetic sistem de iluminat

HCL nr 55 din 17.07.2023 privind mandatarea reprezentantului uAT Dumbrava Rosie sa voteze în Adunarea Generală a Asociatiei de dEzvoltare Intercomunitara Aqua Neamt

HCL nr. 54 din 17.06.2023 privind stabilirea presedintelui de sedinta al Consiliului LOcal

HCL nr 53 din 26.06.2023 privind mandatarea reprezentantului uAT Dumbrava Rosie

HCL nr 52 din 26.06.2023 privind aprobarea caietului desarcini în vederea atribuirii contractului de furnizare Achizitie autoutilitara de către comuna Dumbrava Roșie, județul neamț

HCl nr. 51 din 26.06.2023 privind modificarea și actualizarea Actelor Statutare ale Asociației de dEzvoltare Intercomunitară aQUA NEAMT

HCL nr 50 din 26.06.2023 privind încheierea unui parteneriat între uAt Comuna Dumbrava Rosie și Asociatia SF Avram Dumbrava Rosie

HCl nr. 49 din 26.06.2023 privind aprobarea dreptului de uz si servitute catr

HCL nr. 48 din 26.06.2023 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023 – rectificarea 4

HCL nr. 47 din 26.06.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivuil de investiții Retea apă bransament sediu primărie

HCl nr. 46 din 26.06.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt obiectivul de investiții Alimentare cu energie electrică containere pt depozitare materiale ISU

HCL nr. 45 din data de 26.06.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investiții Montare rigole si instalatii pluviale Scvopal

HCL nr.44 din 22.05.2023 pentru aprobarea REgulamentului privind organizarea și desfădsurarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice

HCL nr 43 din 22.05.2023 privind aprobarea dreptului de uz și servitute catre S.C. DELGAZ GRID SA

HCL nr. 42 din 22.05.2023 privind aprobarea dreptului de uzsi servitute către S.C. DELGAZ GRID SA pe durata existentei capacitatii energetice

HCL nr. 41 din 22.05.2023 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a trupului de păsune din punctul lunca Bistrityei

HCL nr 40 privind acordarea unui sprijibn financiar Parohiei Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul

HCL nr 39 din data de 22.05.2023 privind aprobarea raportului asupra gestiunii bunurilor ce aparțin Comunei Dumbrava Roșie, în anul 2022

HCL nr. 38 din 22.05.2023 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023-rectificarea 3

HCL nr. 37 din 22.05.2023 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și sectiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul I pe anul 2023

HCL nr. 36 din 22.05.2023 pentru aprobarea contului anual de execuție a bugetului local a bugetului activităților finanțate din venituri proprii, pe anul 2022

HCL nr 35 din 12.05.2023 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu ASOCIATIA AD PATERS

HCL nr. 34 din 24.04.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a documentației faza studiu de Fezabilitate eficientizarea sistemului de iluminat public în sattul brasauti

HCL nr. 33 din 24.04.2023 privind actualizarea Planului de analiza și acoperire a riscurilor identificate la nivelul comunei Dumbrava Roșie,jud. Neamt

HCL nr. 32 din 24.04.2023 pentru stabilirea presedintelui de sedinta al Consiliului Local

HCL nr. 31 din 30.03.2023 privind aprobarea dreptului de uz și servitute catre SC DELGAZ GRID SA

HCL nr. 30 din 30.03.2023 privind aprobarea dreptului de uz și servitute către S.C. DELGAZ GRID SA

HCL nr. 29 din 30.03.2023 privind aprobarea încheierii Actului aditional la contractul de administrare în regim silvic

HCL nr. 28 din 30.03.2023 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023 – rectificare 2

HCL nr. 27 din 30.03.2023 privind aprobarea tarifelor pentru utilaje și a tarifelor pentru serviciile activitățile prestate de Serviciul public de administrare

HCL nr. 26 din 30.03.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții Cresterea

HCL nr. 25 din 30.03.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții Alimentare cu energie tablou pentru asigurarea iluminatului nocturn a terenului de sport sat brasauti ,

HCL nr. 24 din 30.03.2023 privind aprobarea închirierii prin licitație

HCL nr.23 din 30.03.2023 privind aprobarea închirierii pășunii aflate în domeniul public al comunei Dumbrava Roșie, punctul Gișca

HCL nr. 22 din 30.03.2023 privind aprobarea încetării contractului de închiriere pășune nr. 5991 din 26.05.2021 încheiat între consiliul local al com. Dumbrava Roșie și domnul Chertic Cosmin

HCL nr. 21 din 30.03.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local, pt anul 2023 în vederea repartizării persoanelor care trebuie să efectueze muncă în folosul comunității

HCL nr. 20 din 28.02.2023 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a trupului de pășune din punctul LUNCA BISTRITEI, aflat în domeniul public al comunei dumbrava Roșie, judetul Neamț

HCL nr. 19 din 28.02.2023 privind aprobarea modificării și completării Organigramei și a Statului de Funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Dumbrava Roșie

HCL nr. 18 privind aprobarea unui Protocol de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în cadrul proiectului HUB de Servicii MMs – SII MMSS , cod My Smis 130963

HCL nr. 17 din 28.02.2023 privind aprobarea preluarii calității de autoritate concedentă în cadrul contractului de concesiune a serviciului de distribuție a gazelor naturale în localitățile dumbrava Rosie, Cut, Brasaut

HCL nr. 16 din 28.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către Ocolul silvic Roznov pentru anul 2023 privind administrarea fondului forestier propietatea comunei Dumbrava Roșie afla

HCL nr. 15 din 28.02.2023 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023 – rectificarea 1

HCL nr. 14 din 28.02.2023 privind aprobarea achiziționării unui microbuz școlar pentru transport copii (22+1+1 locuri) pentru transportul elevilor pe raza comunei Dumbrava Roșie

HCL nr. 13 din data de 28.02.2023 privind aprobarea dreptului de uz și servitute către s.C. DELGAZ

HCL nr. 12 din 28.02.2023 privind constatarea încetării de drept prin demisie, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Humă Florin LIviu

HCL nr. 11 din 30.01.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului public de salubrizare cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Local al comunei Dumbrav

HCL nr. 10 din 30.01.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului public de administrare a domeniului public și privat, serviciu de interes local specializat, cu persona

HCL nr. 9 din 30.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SErviciului Public de salubrizarea Dumbrava Roșie din subordinea Consiliului lOcal Dumbrava Roșie, județul Neamț pe anul 2023

HCL nr. 8 din 30.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului public de administrare a domeniului public și privat, serviciu de interes local, specializat, cu personalitate juridică

HCL nr.7 din 30.01.2023 pentru aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Dumbrava Roșie pe anul 2023 și estimări pe anii 2024 – 2026

HCL nr. 6 din data de 30.01.2023 privind aderarea comunei Dumbrava Roșie județul neamț la Parteneriatul Public – Privat Asociația Tinutul Razesilor în scopul întocmirii și implementării Strategiei de Dezvoltare Loca

HCL nr. 5 privind constituirea comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în comuna Dumbrava Roșie

HCl nr. 4 din 30.01.2023 pentru stabilirea presedintelui de sedintă al Consiliului Local

HCL nr. 3 din 09.01.2023 privind utilizarea excedentului anului 2022 rezultat din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri propria susrsa E

HCL nr. 2 din 09.01.2023 privind utilizarea execedentului bugetar al Comunei Dumbrava Roșie din anul 2022

HCL nr. 1 din data de 09.01.2023 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare din execedentul bugetului local al anilor precedenți în vederea stabilirii execuției bugetului loca

 

Hotărâri adoptate de Consiliul Local –  2022

Hcl nr 1 din 05.01.2022 privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al anilor precedenti în vederea stab. execuției bug. local pe anul 2021

Hcl nr. 2 din 12.0.2022pt trecerea din dom public în domeniul privat al com. Dva Roșie,jud. Nt. Consiliul lOcal al Com. Dva Rosie,jud. Nt a imob cladire C1 -Sediu primarie și imob C2 magazie în vedereacasarii

HCL nr.3 din 25.01.2022 prind aprobarea Regulamentului decasare a mijloacelor fixe

HCL nr. 4 din 25.01.2022 privind aprobarea organizării licitației publice cu strigare în vederea valorificarii unor bunuri rezultate în urma demolarii sediului primariei Dva Rosie

Hcl nr. 5 din 25.01.2022 privind aprob. buget. de venit. si chelt întocmit de către Ocolul Silvic Roznov pt anul 2022 priv. adm fond forestier prop. Com. Dumbrava Rosie, aflat în adm conf contract de administ

Hcl nr. 6 din 25.01.2022 privind constituirea comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în comuna Dumbrava Roșie

HCL nr 7 din 25.01.2022 privind modificarea și completarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

HCl nr. 8 din 25.01.2022 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local,pt anul 2022 în vederea repartizarii pers. care trebuie sa efectueze munca în folosul comunitatii

HCl nr. 10 din 11.02.2022 privind utilizarea excedentului bugetar al Com. Dva Roșie din anul 2021

HCL nr. 11 din 11.02.2022 privind utilizarea excedentului anului 2021 rezultat din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri propria sursa E

Hcl nr. 12 din 11.02.2022 pt aprobarea bugetului local de venituri si chelt al Com. Dumbraav Rosie pe anul 2022 și estimari pe anii 2023-2025

HCL nr. 13 din 11.02.2022 pt aprobarea bugetului de venituri si chelt al Serv. public de admin. a domen public si privat, serv de interes local,specializat, cu pers. juridica , sub autorit. Consiliului local.pdf

HCL nr. 14 din 11.02.2022 pt aprobarea buget venit și chelt al Serrv public de salubrizare DVs Rosie din subord. Consiliului LOcal DVa Rosie, pe anul 2022 si estimari pe anii 2023-2025

15HCL nr. 15 din 11.02.2022 privind modificarea și completarea HCL nr.48 din 25.06.2010 pt atribuirea de denumiri de strazi pt satele comunei DVA rosie

HCl nr. 16 din 11.02.2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al com. Dumbrava. Rosie, jud. neamt a imob cladire sediu PIAV în vederea casarii, demolarii si valorificarii mat rezultate.pdf

HCL nr 17 din 25.03.2022 privind însușirea Raportului de evaluare aactivelor aflate în patrimoniul Com. Dumbrava Rosie, jud. Neamt

Hcl nr. 18 din 25.03.2022 privind. aprob. indicat. tehnico ec. actualizati pt ob. de invest. Modernizarea strazilor Zorelelor, REcoltei, Lalelelor, Liliacului și pescarus com. Dva rosire, faza DALI

HCl nr. 20 din 25.03.2022 privind modificarea si completarea HCL nr. 83 din 20.10.2021 privind acordarea burselor de ajutor social si burselor de merit pt elevii din invatamantul preuniversitar din com. Dva Rosi.pdf

HCL nr. 23 din 25.03.2022 privind infiintarea și delegarea gestiunii prin concesiune a Serv. pt gestionareacainilor fara stapan

HCL nr 25 din 25.03.2022 privind încheierea unui parteneriat între uAT DVA Rosie și Asociatia SF AVRAAM DVa Rosie

HCL nr. 26 din 25.03.2022 privind acordarea unor ajut de urgente pt pers și familii

HCL nr. 30 din 25.03.2022 privind aprob. deviz. general actualizat ca urmare a aplicarii preved. O.U.G nr 15-2021 privind. reglement. unor masuri fiscal – bugetare

HCL nr. 34 din 15.04.2022 privind aprob drept de uz si serv catre S.C. DELGAZGRID pe durata exist capacitatii energetice, asupra supraf de 260 mp

HCl nr. 36 din 26.04.2022 privind implementarea proiectului de invest. Dotarea SVSU în com. DVa Rosie, jud. Neamt în cadrul masurii m16B Investitii pt dezv durabila a terit GAL

HCL 37

HCL nr. 38 din 18.05.2022 privind participarea Comunei DVA Rosie la Programul privind cresterea Eficientei Energetice a infrastruct. de ilum. public si pt aprob. indicat ec Statii de reincarcare

HCL nr. 39 din 30.05.2022 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local , a bugetului activ finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local pe anul 2021

HCL nr. 40 din 30.05.2022 privind aprobarea execuției bugetare pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezv ale bug local al comunei în trim I pe anul 2022

HCL nr. 42 din 30.05.2022 privind aprobarea raportului asupra gestiunii bunurilor ce apartin Comunei Dva Rosie, in anul 2021

HCL nr. 43 din 30.05.2022 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul

HCL nr. 44 din 30.05.2022 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor identificate la nivelul Com. Dumbraav Rosie,jud. Neamt

HCL nr 45 inchiriere prin incredintare directa a unor suprafete de pasuni

HCl nr 46 din 30.05.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicat tehnico-ec pt Proiectul regional de dezvoltarea infrastructurii de apa si apă uzata din jud. neamt in perioada 2014-2020

HCL nr. 47 din 17.06.2022 privind aprobarea doc. de dezmembrare a unui imobil – teren înscris în C.F. nr. 59576 DVa Rosie, prop. com. DVA Rosie

HCL nr. 49 din 17.06.2022 privind rectificarea bugetului local pt. anul 2022 – rectificarea 4

Hcl nr. 50 din 17.06.2022 privind respingerea proiectului de hotarare cu privire la imputernicirea Asociașiei de Dezvoltarea Intercomunitara URBTRANS

Hcl nr 51 din 29.06.2022 aprobare participare UAT Dumbrava Rosie la programul PNRR2022C15

HCL 52 din 26.07.2022 privind aprobarea dreptului de uz si servitute către SC DEL GAZ GRID SA pe durata existenței capacității energetice, asupra supafetei de 1252 mp teren domeniu public pentru realizarea obiect

HCL nr 53 din 26.07.2022 privind aprobarea rectificării limitei unei suprafețe de teren înscrisă în Cartea Funciară (1)

HCL nr 54 din 26.07.2022 privind însușirea Raportului de evaluare a activelor aflate în patrimoniul comunei Dumbrava Rosie,jud. neamt

HCl nr. 55 din 26.07.2022 privind aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică, confor, OUG nr.472022 a obiectivului de investiții Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public

HCL nr 56 din 26.07.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt obiectivul de investitii Modernizare drumuri de interes local, comuna Dumbrava roșie,jud. Neamt

HCl nr 57 din 26.07.2022 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022 – rectificarea 5

Hotărâri adoptate de Consiliul Local –  2021

hcl 2021 nr. 002 propunere schimbare destinatie

hcl 2021 nr. 001 acoperirea deficitului bugetar 2020

hcl 2021 nr. 073 desemnare reprezentant IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII

hcl 2021 nr. 074 aprobare rectificare BUGET LOCAL- RECTIFICAREA 2

hcl 2021 nr. 075 predare amplasament BAZA SPORTIVA SEDIU

hcl 2021 nr. 076 drept de uz si servitute Alexandru Ovidiu

hcl 2021 nr. 077 acord acces retele comunicatii RDS 4 MP

hcl 2021 nr. 078 aprobare documentatie salubrizare zona I (Dumbrava )

hcl 2021 nr. 079 acord acces retele comunicatii ORANGE modificat

hcl 2021 nr. 080 aprobare cerere li indicatori tehnico economci DRUMURI ANGHEL SALINGNY

hcl 2021 nr. 081 Oocupare temporară teren RETEA GAZE NATURALE SC ALCROMAL

hcl 2021 nr. 082 aprobare raport gestionare bunuri casare

hcl 2021 nr. 083 acordare burse sociale si merit scoala Dumbrava Rosie

hcl 2021 nr. 085 acordaare sprijin financiar parohii

hcl 2021 nr. 087 presedinte de sedinta

hcl 2021 nr. 88 acodarea unor premii la 50 ani de la casatorie

hcl 2021 nr. 089 inchidere trim III

hcl 2021 nr. 090 aprobare rectificare BUGET LOCAL- RECTIFICAREA 4

hcl 2021 nr. 091 indexare impozite si taxe pentru anul 2022

hcl 2021 nr. 092 indicatori tehnico economici modernizare iluminat public

hcl 2021 nr. 094 program aprovizionare POPULATIE PRODUSE RATIONALIZATE

hcl 2021 nr. 095 modificarea comisiilor de specialitate

hcl 2021 nr. 097 act aditional CABINET medical GAFITA DANUT

hcl 2021 nr. 098 act aditional CABINET medical MARC RAMONA MARCELINA

hcl 2021 nr. 099 act aditional CABINET medical SECHELARU CRINA

hcl 2021 nr. 100 act aditional CABINET STOMATOLOGIC

hcl 2021 nr. 101 act aditional FARMACIE

hcl 2021 nr. 102 aprobare rectificare BUGET LOCAL- RECTIFICAREA 5

hcl 2021 nr. 103 -acordare-sprijin-financiar-parohiei Izvorul Tamaduirii

hcl 2021 nr. 104 reorganizarea SVSU (2)

hcl 2021 nr. 105 tarife SPADPP

hcl 2021 nr. 106 taxa speciala salubrizare

hcl 2021 nr. 107 organizare retea scolara 2022 – 2023

hcl 2021 nr. 108 indicatori tehnico economici modernizare drumuri anghel s

hcl 2021 nr. 109 aprobare rectificare BUGET LOCAL- RECTIFICAREA 6

HCL NR. 49 – 60 ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN LUNA IUNIE

HCL LUNA MAI

HCL APROBATE IN LUNA MARTIE

PHCL3486_24.03.2021 proiect buget 2021

anexe 7-11phcl3486_24.03.2021

anexa4 phcl 3486_24.03.2021

anexa2 phcl 3486_24.03.2021

anexa3 phcl 3486_24.03.2021

anexa1 phcl 3486_24.03.2021

anexa 14 phcl3486_24.03.2021

anexa 6 phcl3486_24.03.2021

anexa 5phcl 3486_24.03.2021

ANEXA 1 HCL 31_19.04.2021

HCL 31_19.04.2021

ANEXA 2 HCL31_19.04.2021

HCL APROBATE IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN LUNA APRILIE
HCL nr. 16 – 23 luna februarie
HOTARARI NR. 4 -15 adoptate in ședința ordinară din luna ianuarie
HCL nr. 1 – 2 adoptate in luna ianuarie

Hotărâri ale Consiliului Local – 2020

HCL adoptate in luna decembrie
HCL nr. 62 aprobare indicatori tehnico economici pentru obiectivul ,, Extindere retele electrice strada Potocina comuna Dumbrava Rosie,,
HCL ȘI ANEXE LUNA NOIEMBRIE 2020

Hotărâri ale Consiliului Local – 2019

ANEXA 1 HCL28_2019

ANEXA 2 HCL28_2019pdf

ANEXA 3 HCL28_2019

anexa 7-8 investitii buget UAT_ 2019 hcl 28.2019

anexa 9 HCL 28_2019

HCL 28_19.04.2019 INITIAL

anexa1 hcl 52_18.06.2019

anexa2 hcl 52_18.06.2019

anexa3 hcl 52_18.06.2019

anexa4 hcl 52_18.06.2019

anexa5 hcl 52_18.06.2019

anexa6 hcl52_18.06.2019

anexa7 hcl52_18.06 2019 r1

anexa8 hcl 52_18.06.2019 r1

HCL 52_18.06.2019 R1

anexa1 hcl 58_11.07.2019

anexa2 hcl 58_11.07.2019

anexa3 hcl 58_11.07.2019

anexa4 hcl 58_11.07.2019

anexa5 hcl 58_11.07.2019

anexa6 HCL 58_11.07. 2019

anexa7 HCL 58_11.07. 2019

anexa8 HCL 58_11.07. 2019

HCL 58_11.07.2019 R2

anexa1 hcl 82_24.09.2019

anexa2 hcl 82_24.09.2019

anexa3 hcl 82_24.09.2019

anexa4 hcl 82_24.09.2019

anexa5 hcl 82_24.09.2019

anexa6 HCL 82_24.09.2019 r3

anexa7 HCL 82_24.09.2019 r3

HCL 82_24.09.2019 R3

ANEXA 1 HCL 94_30.10.2019

ANEXA 2 HCL 94_30.10.2019

ANEXA 3 HCL 94_30.10.2019

ANEXA 4 HCL 94_30.10.2019

ANEXA 5 HCL 94_30.10.2019

anexa 6 HCL 94_30.10.2019

anexa 7 HCL 94_30.10.2019

anexa 8 HCL 94_30.10.2019

HCL 94_30.10.2019 R4

ANEXA 1 HCL 99_25.11.2019

ANEXA 2 HCL 99_25.11.2019

ANEXA 3 HCL 99_25.11.2019

ANEXA 4 HCL 99_25.11.2019

ANEXA 5 HCL 99_25.11.2019

anexa 6 HCL 99_25.11.2019

anexa 7 HCL 99_25.11.2019

anexa 8 HCL 99_25.11.2019

HCL 99_25.11.2019 R 5

anexa 1 HCL 111_20.12.2019

anexa 2 HCL 111_20.12.2019

anexa 3 HCL 111_20.12.2019

anexa 4 HCL 111_20.12.2019

anexa 5 HCL 111_20.12.2019

anexa 6 HCL 111_20.12.2019

anexa 7 HCL 111_20.12.2019

anexa 8 HCL 111_20.12.2019

hcl 111_20.12.2019 r6

hcl aprobare cont-executie

anexa 3_hcl 34_2019

anexa 2 hcl 34_2019

anexa 1 hcl 34_2019

Hotarari ale Primariei Comunei Dumbrava Rosie, judetul Neamt

Hotărâri ale Consiliului Local – 2018

HCL nr. 1 stabilire indemnizatie alesi locali

HCL nr. 2 stabilire salarii de baza functionari publici si personal contractual din aparatul de specialitate al primarului

hcl nr. 2 pag 2

HCL nr. 3 stabilirea retea scolara

HCL nr. 4 luare act de demisie consilier local

HCL nr. 5 aprobare buget de venituri si cheltuieli SC PRO SALUBRITATE DUMBRAVA ROSIE SRL

HCL nr. 6 aderarea la ACOR

HCL nr. 7 validarea mandatului de consilier local

HCL nr. 8 aprobare act aditional la contractul de administrare in regim silvic

HCL nr. 9 aprobare buget de venituri si cheltuieli intocmit de Ocolul Silvic Roznov

HCL nr. 10 aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Dumbrava Rosie pe anul 2018

HCL nr. 10 pag 2

HCL nr. 11 aprobare utilizare excedent bugetar al comunei Dumbrava Rosie

HCL nr. 12 plan de actiuni pentru persoanele care efectueaza munca in folosul comunitatii

HCL nr. 13 aprobarea Steategiei nationale de achizitii si a Planului anual de achizitii pe anul 2018

HCL nr. 14 aprobare nota conceptuala si tema proiectare obiectiv,,Extindere modernizare si dotare sediu primarie

HCL nr. 15 aprobare caiet de sarcini serviciu iluminat public

HCL nr. 16 aprobare act aditional la Contractul de delegare a serviciului de administrare drumuri

HCL nr. 17 pentru stabilirea presedintelui de sedinta

HCL nr. 18 privind modificarea si completarea Actului constitutiv si Statutului ADI Aqua Neamt

HCL nr. 19 aprobare nota conceptuala si tema proiectare obiectiv imprejmuire teren Scoala cu cls.I-IV Cut

HCL nr. 20 aprobarea fazelor nota conceptuala si tema proiectare pt. obiectivul ,,Extindere retea apa strada Teiului,,

HCL nr. 21 aprobare nota conceptuala si tema proiectare obiectiv ,,Lucrari reabilitare pod DC 111 Dumbrava Rosie

HCL nr. 22 aprobare nota conceptuala si tema proiectare ,,Extindere retea apa strada Curcubeului,,

HCL nr. 23 aprobare Regulament de ordine interioara

HCL nr. 24 aprobare indicatori tehnico economici obiectiv ,,Extindere retele electrice strada Potocina

HCL nr. 25 aprobare tarife pentru activitatea serviciului de salubrizare prestat de SC PRO SALUBRITATE DUMBRAVA ROSIE SRL

HCL nr. 26 aprobarea tarifelor pentru activitatea serviciului de administrare drumuri

HCL nr. 27 aprobarea calificativului de evaluare a performantelor profesionale pentru secretarul comunei

HCL nr. 28 privind apribarea bugetului local rectificat pentru anul 2018 – rectificarea 1

HCL nr. 29 aprobare ocupare temporara teren pentru bransament apa si apa uzata – beneficiar Hinoveanu Daniela

HCL nr. 30 aprobarea ocuparii temporare a unei suprafete de teren pentru bransament retea apa

HCL nr. 31 aprobare deviz reparatii strada Teiului

HCL nr. 32 aprobare deviz reparatii strada Plantelor

HCL nr. 33 insusire raport expertiza tehnica pod DC 111

HCL nr. 34 aprobarea fazelor nota conceptuala si tema proiectare obiectiv ,,modernizare drumuri de interes local in comuna Dumbrava Rosie,,

HCL nr. 35 aprobare PUZ contruire hala productie,platforme SC COMES SA

HCL nr. 36 aprobare achizitionare servicii juridice pentru apararea intereselor comunei in litigii

HCL nr. 37 sustinerea declaratiei simbolice de unire cu Republica Moldova

HCL nr. 38 aprobare indicatori tehnico economici obiectiv ,,Reabilitare Pod DC 111 Dumbrava Rosie ,,

HCL nr. 39 aprobare indicatori tehnico economici pt.obiectiv ,, Extindere retea apa strada Teiului,,

HCL nr. 40 aprobare indicatori tehnico economici ,, Extindere retea apa strada Curcubeului,, comuna Dumbrava Rosie

HCL nr. 41aprobare indicatori tehnico economici reabilitare si reparare pod peste DC 111 Dumbrava Rosie peste canalul UHE faza P.T.E.

HCL nr. 42 aprobare indicatori tehnico economici pt. imbracaminte asfaltica usoara strada Plantelor

HCL nr. 43 aprobare indicatori tehnico economici pt. imbracaminte asfaltica usoara strada Dudului

HCL nr. 44 pentru stabilirea presedintelui de sedinta

HCL nr. 45 aprobare cont anual de executie a bugetului local pentru anul 2017

HCL nr. 46 aprobarea executiei bugetare a sectiunii de functionare si de dezvoltare a bugetului local al comunei in trimestrul I pe anul 2018

HCL nr. 47 acordare mandat sprecial in AGA a ADI AQUA NEAMT

HCL nr. 48 aprobare drept de uz si servicitute in favoarea SC GELGAZ GRID SA pentru realizare obiectiv ,,Extindere retele electrice strada Potocina,,

HCL nr. 49 insusire raport evaluare expertiza tehnica pentru obiectiv ,,Pod peste raul Bistrita,,

HCL nr. 50 aprobare indicatoi tehnico economici pt.obiectiv,,Pereu pe taluz pe strada Morii sat Cut,,

HCL nr. 51 rectificarea bugetului local pentru anul 2018- rectificarea 2

HCL nr. 52 alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr. 53 asigurarea fondurilor pentru cheltuieli neeligibile in cadrul proiectului ,,Dotarea Caminului cultural Dumbrava Rosie,,

HCL nr. 54 aprobare drept de uz si servitute in favoarea SC DELGAZ GRID SA pt.teren domeniu public in vederea realizarii investitiei ,, Extindere retele electrice stada Potocina,,

HCL nr. 55 aprobare indicatori tehnico economici ,, Reabilitare si modernizare drumuri publice in interiorul comunei,,

HCL nr. 56 insusirea si aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil apartinand domeniului public al comunei

HCL nr. 57 aprobare indicatori tehnico economici pentru realizarea investitiei ,,Modernizare DC 111 Izvoare – Dumbrava Rosie,,

HCL nr. 58 aprobare drept de uz in favoarea SC DELGAZ GRID SA a unei suprafete de teren din domeniu public

HCL nr. 59 achizitionare servicii consultanta

HCL nr. 60 aprobare Raport expertiza tehnica obiectiv conducte retea distributie gaze naturale

HCL nr. 61 aprobare PUZ ,,Introducere teren in intravilan pentru construire hala- beneficiar Sandulache Ionut

HCL nr. 62 aprobare indicatori tehnico economici pentru obiectivul ,, Extindere retele electrice strada Potocina comuna Dumbrava Rosie,,

HCL nr. 63 aprobarea executiei bugetare a bugetului local in trimestrul II pe anul 2018

HCL nr. 64 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC PRO SALUBRITATE DUMBRAVA ROSIE SRL

HCL nr. 65 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr. 66 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in consiliul de administratie al scolii

HCL nr. 67 privind aprovarea documentatiei tehnico economice pentru obiectivul ,,Porti da gabarit si amenajare rampa acces pod peste raul Bistrita,,

HCL nr. 68 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici,,Infiintare spatii verzi si locuri de joaca in comuna Dumbrava Rosie,,

HCL nr. 69 aprobare cheltuieli neeligibile reprezentand contravaloarea serviciilor de consultanta in achizitii pentru proiectul,,Dotare Camin cultural Dumbrava Rosie,,

HCL nr. 70 aprobarea participarii comunei Dumbrava Rosie la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto in vederea achizitionarii unui autoturism

HCL nr. 71 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018-rectificarea 3

HCL nr. 72 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2019

HCL nr. 73 aprobare burse scolare si burse merit

HCL nr. 74 rectificarea bugetului local pentru anul 2018 – rectificarea 4

HCL nr. 74 pag 2

HCL nr. 75 aprobarea documentatiei pentru realizarea licitatiei in vederea atribuirii contractului de deszapezire

HCL nr. 76 privind aprobarea Raportului de evaluare a activelor fixe corporale

HCL nr. 77 privind aprobarea Raportului de evaluare si insusirea valorilor de inventar aferente bunurilor proprietate publica a UAT Dumbrava Rosie

HCL nr. 78 aprobarea scutirii la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale

HCL nr. 79 aprobarea executiei bugetare in trimestrul III pe anul 2018

HCL nr. 80 punere la dispoziti teren in favoarea SC DELGAZ GRID SA pentru realizare obiectiv ,,Reabilitare retea joasa tensiune si modernizare bransament zona PTA 2 Cut

HCL nr. 81 acordare cu titlu gratuit a dreptului de uz catre SC DELGAZ GRID SA a unei suprafete de teren apartinand domeniului public al comunei

HCL nr. 82 solutionarea unei cererei pentru constituirea dreptului de proprietate privata asupra terenului aferent locuintei

HCL nr. 83 pentru stabilirea presedintelui de sedinta

HCL nr. 84 privind acordarea unor premii in bani fiecarui cuplu care aniverseaza 50 de ani de casatorie

HCL nr. 85 privind rectificarea bugetului local – rectificarea 5

hcl nr.85 pag 2

HCL nr. 86 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema proiectare pentru obiectiv ,, Extindere retele electrice de distributie publica stada Potocina,,

Hotarari ale Primariei Comunei Dumbrava Rosie, judetul Neamt

Hotărâri ale Consiliului Local – 2017