Proiecte de hotărâri

Anul 2022

Proiect de hotarare privin impozitele si taxele locale 2023

Anul 2021

Proiect de hotarare nr 12090 din 20.1.2021 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul III pe anul 2021

Proiect de hotarare nr. 14719 din 15.12.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pt obiectivul de investiții Modernizare drumuri de interes local, comuna Dumbrava Roșie, județul Neamț

Proiect de hotarâre nr 12803 din 08.11.2021 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru situații de Urgență al Comunei Dumbrava roșie

Proiect de hotarâre nr. 10315 din 03.09.2021 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștele permanente de pe raza administrativ teritoriala a com. Dva Rosie

Proiect de hotarâre nr. 14021 din 06.12.2021 privind organizarea rețelei școlare pentru anul 2022-2023 la nivelul Comunei Dumbrava Roșie, jud. Neamt

Proiect de hotarâre nr 12233 din 26.10.2021 pentru stabilirea președintelșui de ședință al Consiliului Local

Proiect de hotarîre nr. 12848 din 09.11.2021 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Izvorul Tămăduirii

Anul 2020

Proiecte de hotărâri luna decembrie 2020

Proiecte de hotărâri noiembrie 2020

Anul 2019

Proiect de hotarare nr 5402 din 08.05.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei Teren de sport Scoala cu clasele V-VIII,localitatea Cut, Comuna Dumbrava Rosie,jud. Neamt

Proiect de hotarare nr 5609 din 10.05.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economica în vederea realizarii lucrrailor de reparații Amenajarea grup sanitar Cămin Cultural Dumbrava Roșie

Proiect de hotarare nr 5405 din 08.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pt obiectivul de investitii Racord canalizare menajera și retea canalizarea menajera în incinta obiectivului Gradinita Dumbrava

Proiect de Hotarare nr 5978 din 21.05.2019 privind aprobarea Actului aditional nr 1 la Contractul de lucrari nr 4180 din 04.04.2019 încheiat între SC TRUSt CCDP SRL Si UAT Dumbrava Rosie pt obiectivul Modernizare Drumuri

Proiect de Hotarare nr 5694 din 13.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt obiectivul de investitii Semafarizare treceri pietoni în comuna Dumbrava Roșie

Proiect de Hotarare nr 6490 din 01.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici pt ob de investitii Lucrrai de reparații trotuarea din fata cladirii Primariei Dumbravav Rosie

Proiect de hotarare nr 6916 din 04.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt ob de investitii Reabilitarea grupuri sanitare Scoala Gimnaziala nr 3 clasele V-VIII Dumbrava Rosie

Proiect de hotarare nr 6968 din 05.06.2019 privind modificarea Contractului de concesiune prin diminuarea terenului concesionat de la 642 mpp la 389 mp,propietatea publica a Comunei Dumbrava Rosie, teren aferent imobilu

Proiect de hotarare nr 8440 din 14.07.2019 privind modificarea Organigramei si a statului de functii , anexa 1 si 2 la HCL Dumbrava Rosie, nr 61 din 11 iulie 2019, privind aprobarea organigramei si statului de functii

Proiect de hotarare nr 9487 din 08.08.2019 privind aprobarea neasumarii responsabilitatii de catre UAT Dumbrava Rosie pt organizarea si derularea procedurilor de atribuire a contracteloracordurilor -cadru pentru achiz

Proiect de hotarare nr 9764 din 19.08.2019 privind aprobarea dreptului de uz si servitute catre SC DELGAZ GRID SA pe durata existenței, asupra suprafeyei de 2263 mp teren dom.public

Proiect de hotarare nr 9767 din 19.08.2019 privind modificarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA NEAMT

Proiect de hotarare nr 9706 din 14.08.2019 privind acordarea unui mandat special în Adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltarea intercomunitara URBTRANS în vederea exercitarii votului

Proiect de hotarare nr 7035 din 06.06.2019 privind aprobarea valorii actualizată a investiției proiectului Înfiintare gradinita sat Cut,comuna Dumbrava Rosie,jud. Neant

Proiect de hotarare nr 8581 din 17.07.2019 privind înfiintarea Serv Public de administrare a domeniului public si privat, serviciu de interes local specializat, cu personalitatea juridica, sub autoritatea Cons. LOcal

Proiect de hotarare nr 3207 din 13.03.2019 privind indexarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora precum si a amenzilor pe anul 2020, prin index cu rata inflat

Proiect de hotarare nr 101 din 04.01.2019 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local în vederea stabilirii execuției bugetului

Proiect de Hotarare nr 3286 din 18.03.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PRO SALUBRITATE Dva Rosie SRL

Proiect de Hotarare nr 3376 din 18.03 2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Dumbrava Rosie pe anul 2019

Proiect de Hotarare nr 4335 din 09.04.2019 pt stabilirea presedintelui de sedinta al Consiliului Local

Proiect de Hotarare nr 4406 din 09.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Introducere teren in intravilan pt amenajare agrement, accese, parcaje, sistematizare pe orizontala s

Proiect de Hotarare nr 4841 din 18.04.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici pt obiectivul de investitii Inlocuire partiala retea apa sat Dva Rosie, str. Crângului

Proiect de Hotarare nr 4841 din 18.04.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici pt obiectivul de investitii Inlocuire partiala retea apa sat Dva Rosie, str. Crângului _1

Proiect de Hotarare nr 5072 din 24.04.2019 privind dizolvarea,lichidarea și radierea S.C. PRO SALUBRITATE Dva Rosie

Proiect de Hotarare nr 5072 din 24.04.2019 privind dizolvarea,lichidarea și radierea S.C. PRO SALUBRITATE Dva Rosie _1

Proiect de Hotarare nr 12824 din 10.11.2019 pt stabilirea presedintelui de sedinta al Consiliului Local

Proiect de Hotarare nr 13757 din 06.11.2019 privind aprobarea predarii prin concesiune directa către Compania Jud. Apa Serv S A Neamt a investitiei Extindere retea apă și canaliz în Com Dva Rosi

Proiect de Hotarare privind aprobarea retragerii Comunei Dva Rosie jud. Neamt din Asociatia de dezv. intercomunitara URBTRANS

Anul 2018

PR0A83~1

PRCC28~1

PRE2B6~1

PROIEC~2

Proiect de hotarare nr 4026 din 12.04.2018 privind aprobarea indicat. tehnico ec pt realizrea invest Extindere retea apa sat Cut, str. Curcubeului, com. DVA Rosie,jud. Neamt

Proiect de Hotarare nr. 4263 din 202.04.2018 pt stabilirea presedintelui de sedinta a Consiliului Local

Proiect de hotarare nr 2883 din 15.03.2018 privind ]nsu_irea Raportului de Expertiz[ Tehnic[ Pod pe DC 111 Dumbrava Rosie- Izvoare, peste UHE

proiect de hotarare nr 4233 din 18.04.2018 privind aprob. indicat. tehnico.ec pt realizarea invest. Imbracaminte asfaltica usoara pe str. Dudului

Proiect de hotarare nr. 2918 din 19.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico -ec pt realizarea invest. Reabilitarea și reparare Pod peste DC

PR07EA~1

PRD1EB~1

PROIEC~1

Proiect de hotarare nr 5150 din 10.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici pt realizarea invest. Pereu pe taluz pe str. Morii sat Cut , com. Dva Rosie

proiect de Hotarare nr 14682 din 14.12.2018 privind stabilirea indemnizatiei lunare, de care beneficiaza consilierii locali începand cu data de 1 ianuarie 2018

proiect de hotarare nr . 7603 din 12.07.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2018 al S.C. Pro Salubritate Dva Rosie SRL

Proiect de hotarare nr 5147 din 10.05.2018 privind însuțirea raport. expertiza tehnica actualizat pt ob pod pesteraul Bistrita sat Cut, Com. Dumbrava Rosie

Proiect de hotarare nr 6529 din 15.06.20218 privind aprobarea indicatorilor tehnico ec pt realizarea invest. Modernizare DC 111 Izvoare -dumbrava Rosie Km. 2+745-2+766 com. Dumbrava Rosie

Proiect de hotarare nr 7506 din 10.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico ec. pt obiectivul de invest. Extindere rețele electrice de distributie publica Comuna Dva Rosie, str. Potocina

Proiect de hotarare nr 10189 din 11.09.2018 privind aprobarea doc. de atribuire pt organizarea licit. în vederea atribuirii contractului de deszapezire la Comuna Dumbrava Rosie

Proiect de hotarare nr 10189 din 11.09.2018 privind aprobarea doc. de atribuire pt organizarea licit. în vederea atribuirii contractului de deszapezire la Comuna Dumbrava Rosie _1

Proiect de hotarare nr 11945 din 16.10.2018 privind aprobarea Raportului de evaluare a activelor fixe corporale aflate în inventarul UAT Dva Rosie

Proiect de hotarare nr 12241 din 19.10.2018 pentru stabilirea presedintelui de sedinta al Consiliului LOcal

Proiect de hotarare nr 15653 din 20.12.2018 privind aprobarea încheierii Act aditional la contractul de administrare în regim silvic

Proiect de Hotarare nr 1007 din 31 .01.2018 privind validarea mandatuilui de consilier local al dnei Pintilie Georgeta supleant pe lista de candidati la cOnsiliul LOcal Dva Rosie

Proiect de hotarare nr 2883 din 15.03.2018 privind însușirea Raportului de expertiza tehnica pod pe DC 111 Dumbrava Rosie – izvoare, peste canalul UHE

Proiect de hotarare nr 66 din 05.01.2018 privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei Dumbrava Rosie din anul 2017

Proiect de hotarare nr 464 din 17.01.2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice, pt anul 2018, a comunei Dva Rosie si a programului de achizitii pt anul 2018

Proiect de hotarare nr 464 din 17.01.2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice, pt anul 2018, a comunei Dva Rosie si a programului de achizitii pt anul 2018_1

Proiect de hotarare nr 772 din 19.02.2018 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Dumbrava Rosie v

proiect de hotarare nr 824 din 26.01.2018 perivind stabilirea opresedintelui de sedinta al Consiliului LOcal